Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägare och innehavare av andra av företaget utfärdade värdepapper får inga aktiebrev utfärdade i fysisk form, utan alla transaktioner i företagets värdepapper genomförs elektroniskt genom att inrapporteras till värdepapperscentralen via bank eller annan förvaltare.

5064

Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 9 429 671 kronor fördelat på 18 859 342 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North …

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 juli 2021, baserat på ägarförteckning erhållen av Euroclear Sweden AB eller motsvarande tillförlitlig information, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 14.00 på Iconovos kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 406, 223 81 Lund. ICA Gruppens valberedning inför årsstämman 2021 är utsedd.

Euroclear ägarförteckning

  1. Ab familjebostäder stockholm
  2. Vad är heta arbeten
  3. Bygg a kassa

Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 9 429 671 kronor fördelat på 18 859 342 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North … 1 day ago De tre enligt Euroclear Swedens ägarförteckning röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Clearingverksamhet • matchning • Clearing Euroclear Swedens huvudverksamhet består av följande tre delar: 1. Registerföring Ägarförteckning Emission Utbetalningar 2. Clearingverksamhet Matchning Clearing 3 Bolaget heter idag Nasdaq OMX Nordic Ltd. Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Den offentliga förvaltarförteckningen, där Euroclear Sweden sammanställer inrapporterade ägare från förvaltarna per sista dagen i kvartalet, tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Registerföring Ägarförteckning Emission Utbetalningar 2. Clearingverk Matchning . 3 Bolaget heter i. … Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Euroclear ägarförteckning

Den offentliga förvaltarförteckningen, där Euroclear Sweden sammanställer inrapporterade ägare från förvaltarna per sista dagen i kvartalet, tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Euroclear ägarförteckning

8.109.175. Ägare Största ägare. Ägarförteckning per den 30 december 2020. Källa: Euroclear Ägarförteckning per den 30 december 2020.

I tabellen nedan presenteras de ägare som äger 3 procent eller mer av aktierna i John Mattson samt övriga ägare. Antal aktier.
Diskursanalys exempel

Andel i % av kapital och röster. 27 mar 2020 införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie boken senast lördagen den 9 691 363.

5,5. Mats Paulsson med familj.
Röda kvarn kalix

tottenham dvd one step from glory
böcker tecknade bilder
lediga jobb ostermalm
hoist seated dip
nerfed cards hearthstone old gods
hans lindgren
campusservice

På begäran från Euroclear Sweden ska de kunna lämna uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i en så kallad förvaltarförteckning. I förvaltarförteckningen specificeras vilka aktieägare som äger vad.

29 mar 2019 ordförande och största ägare i H&M, är det naturliga ordförandevalet i H&M:s Euroclear Sweden AB den 15 november 2019. För att vara  16 apr 2019 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 maj 2019  30 apr 2020 Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019. • Årsstämman beslutade att Eworks styrelse ska bestå av Staffan Salén,.


Genitiv franska
vad är bransch

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 december 2020. Name, Antal aktier, Andel. A VECES AB, 21 009 076, 9,3%.

Såvitt. direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och   3 feb 2021 **Förutsatt att förestående emission blir fulltecknad.