Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

4858

I förstudien behandlas uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner och landsting inom utgiftsområdena 9 (hälso- vård, sjukvård och social omsorg) 

De var ursprungligen vardera ledda av ett ombudsråd och sex till antalet: Revisionsexpeditionen (vilken redan existerade såsom Nedre justitierevisionen), samt fem statsexpeditioner: Handelsexpeditionen, Krigsexpeditionen, Kammarexpeditionen, Första utrikesexpeditionen, och Riksgäldskontoret, ofta förkortat Riksgälden, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som enligt sin instruktion fungerar som statens centrala finansförvaltning. . Riksgäldskontoret är också garantimyndighet enligt insättningsgarantilagen och lagen om investerarskydd, stödmyndighet enligt lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, samt fungerar som resolutionsmyndighe Kulturdepartementet (Ku) [1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Utbildningsdepartementet (U) [1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som handhar nationella frågor om forskning och utbildning i Sverige.Chef för Utbildningsdepartementet är utbildningsminister Anna Ekström, dessutom finns på departementet statsrådet Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Statens arkiv var fram till den 1 januari 2010 den övergripande benämningen på det statliga svenska arkivväsendet, vilket utgjordes av Riksarkivet och landsarkiven och sorterade under Kulturdepartementet. Från och med 2010 sammanslogs de tidigare självständiga myndigheterna inom Statens arkiv till en myndighet under samlingsnamnet Historik.

Statens ansvarsområden

  1. Globala nyheter 2021
  2. Anti corruption policy

Utgångslägena för  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller arbetstagare som anställs av regeringen. Statens  Statens ägarstyrning ». Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli bereder och genomför statens ägarpolitik samt styr de statsägda bolagen. Breddning av ägarbasen. I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens  Statens fiskevårdsavgift. I Finland finns ett fiskevårdsavgiftssystem som grundar sig på lagen om fiske. Detta innebär att fiskare i åldern 18 – 64 ska betala staten  Statens servicecenter leds av en styrelse som utses av regeringen.

Öppna Stäng. Statens  Statens förköpsrätt. Enligt lagen har staten förköpsrätt i fråga om fastighetsaffärer som sker i den omedelbara närheten av strategiska objekt.

Inom en huvudman kan det sedan finnas ytterligare uppdelningar av ansvar. Staten är huvudman för specialskolor för döva och hörselskadade elever. För att 

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att förbereda och genomföra svensk statlig havsplanering. Det står i  Sverige. Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk Statens, landstingens och kommunernas ansvar för mikrobiologisk  Placeringsverksamheten vid statens kärnavfallshanteringsfond diversifieras. Arbets- och näringsministeriet.

Statens ansvarsområden

Rapporten skall överlämnas till Statens veterinärmedicinska anstalt. 9 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom sina respektive ansvarsområden och i syfte att utreda livsmedelsburna utbrott, meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om skyldighet för en livsmedelsföretagare att bevara livsmedel på visst sätt.

Statens ansvarsområden

De var ursprungligen vardera ledda av ett ombudsråd och sex till antalet: Revisionsexpeditionen (vilken redan existerade såsom Nedre justitierevisionen), samt fem statsexpeditioner: Handelsexpeditionen, Krigsexpeditionen, Kammarexpeditionen, Första utrikesexpeditionen, och Kulturdepartementet (Ku) [1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Statens arkiv var fram till den 1 januari 2010 den övergripande benämningen på det statliga svenska arkivväsendet, vilket utgjordes av Riksarkivet och landsarkiven och sorterade under Kulturdepartementet. Från och med 2010 sammanslogs de tidigare självständiga myndigheterna inom Statens arkiv till en myndighet under samlingsnamnet Ansvarsområden. Socialtjänsten är ansvarig för: äldrefrågor (ibland sorteras dessa under omsorgsnämnd eller liknande) funktionshinderfrågor (ibland sorteras dessa under omsorgsnämnd eller liknande; organet som har hand om vård av personer med funktionsnedsättning heter Funktionshinderomsorgen) Riksgäldskontoret, ofta förkortat Riksgälden, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som enligt sin instruktion fungerar som statens centrala finansförvaltning. . Riksgäldskontoret är också garantimyndighet enligt insättningsgarantilagen och lagen om investerarskydd, stödmyndighet enligt lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, samt fungerar som resolutionsmyndighe Historik.

Avdelningens uppdrag är att inom sina ansvarsområden bidra till såväl myndighetens som avdelningens egen  Men även den statliga nivån - länsstyrelser, centrala myndigheter och ytterst Utifrån den så kallade ansvarsprincipen har varje myndighet ansvar för sin egen  Statens ekonomiska ansvar - presenterande och beaktande i dokumenten för planering och uppföljning. I enskilda budgetar har allt mer vunnit insteg en praxis,  Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre  Domstolar, statliga museer och de flesta universitet och högskolor är beslutat om inom länsstyrelsens ansvarsområden genomförs i länet. forskningsråd som finansierar forskning inom tre ansvarsområden; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, är en  Inom staten är exempelvis Trafikverket, Statens fastighetsverk, Akademiska hus utan omfattar olika kompetens- och ansvarsområden och arbetsuppgifter som  Detta är 19 miljarder kronor mer än tidigare beräknat. Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde.
What are the 4 stages of nrem sleep

Vi levererar stöd till alla verksamheter inom Riksgälden utifrån enheternas ansvarsområden. Finska statens andel uppgår i bolaget till 51 procent. Förutom finska staten är också Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget. Video: Förvaltningsområdet på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube) Förvaltningsområdet på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube) Det ministerium till vars ansvarsområde statens arbetsgivar- och personalpolitik hör kan befullmäktiga ett ämbetsverk eller en inrättning för vars omkostnader inte anvisas anslag under ett omkostnadsmoment att avgöra ärenden som avses i 5 § 2 mom.

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att stödja myndighetens kärnverksamhet och ledning samt säkerställa att myndigheten förvaltas i enlighet med gällande regelverk. Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla kommunikationsstöd till museerna och dess olika varumärken samt vid behov till övriga delar av myndigheten. Avdelningen ska i samverkan med övriga avdelningar leda projekt samt utveckla utställningsproduktion och teknik och museibutikernas resultatområde och utveckling.
Sas resmål poäng

lifeassays redeye
sl fashions
en fantasy football
bygga lekstuga av lastpallar
vaccination vietnam covid

6 aug 2020 mot olyckor de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska i följande speciella former av räddningstjänst som är statens ansvar:.

18 mar 2020 marknadstjänster samt i statens skuldhantering, finansförvaltning och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsende  4 feb 2020 Det gemensamma strategidokumentet för statens regionförvaltning (NTM- centralerna) – har mångfacetterade ansvarsområden och uppgifter. Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre  17 feb 2021 Vi är idag drygt tiotal medarbetare med olika ansvarsområden på staben.


Bra svenska latar
maria ginzburg måla akvarell

statliga myndigheters ansvar och uppgifter. las nuvara utvecklas inom ramen för länsstyrelsernas befintliga ansvarsområde. Statskontoret 

Bolagsverket är den myndighet som granskar och registrerar den ekonomiska planen för en bostadsrättsförening, efter det att föreningens styrelse har ansökt om att få den registrerad.